Strefa dla zalogowanych beneficjentów.

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE UTWORU FOTOGRAFICZNEGO

Ja, niżej podpisany/a, formalnie reprezentujący instytucję wymienioną poniżej wyrażam zgodę na wykorzystanie załączonego utworu fotograficznego (dalej jako Utwór) zawierającego wizerunek reprezentowanej przeze mnie instytucji lub wydarzenia na stronie internetowej www.zamowieniakompozytorskie.pl / www.composingcommissions.pl, której właścicielem i administratorem jest Instytut Muzyki i Tańca (dalej jako IMIT) z siedzibą w Warszawie, adres: 00-097 Warszawa, ul. Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury MKiDN nr 83/2010, NIP 525-249-03-48.

Niniejsza zgoda jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu w celach informacji i promocji kompozytora.

Tym samym wyrażam zgodę na wykorzystanie Utworu na następujących polach eksploatacji:

 1. zwielokrotnianie przez użytkowników końcowych techniką druku cyfrowego przy użyciu drukarek komputerowych;
 2. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz wszelkich innych nośników przetwarzania cyfrowego;
 3. rozpowszechnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych w taki sposób, aby każdy miał do Filmu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  w tym w systemie „Video streaming”, „Video on demand” i „Pay per view”, bez względu na liczbę systemów w sieci publicznego wykonywania lub odtwarzania,
  w szczególności na pokładach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany
  lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym.

Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem IMIT, z tytułu wykorzystywania, w tym rozpowszechniania Utworu, w zakresie udzielonej niniejszym zgody (licencji), chyba że naruszenie przez IMIT moich praw do Utworu nastąpi z winy umyślnej.

Wszystkie prawa przysługujące IMIT na podstawie niniejszego oświadczenia przysługują również osobom trzecim wskazanym przez IMIT, z którymi IMIT będzie wykonywał wspólne projekty o charakterze niekomercyjnym.

Niniejsze zezwolenie nie może zostać odwołane w żadnym czasie.


Minimalne parametry zdjęcia:

 • zdjęcie powinno zostać wykonane w technice cyfrowej
 • objętość zdjęcia powinna być nie mniejsza niż 1 MB
 • zdjęcie powinno zostać wykonane jako bliski portret z widoczną twarzą en face
 • zdjęcie powinno zostać wykonane z prawidłową ostrością
 • zdjęcie powinno zostać przesłane w formacie jpg

Prosimy o niewypełnianie formularza wielkimi literami.

 

OK