Oświadczenie o zgodności danych

Ja, niżej podpisany/a, formalnie reprezentujący instytucję wymienioną potwierdzam, że podane przeze mnie dane na stronie internetowej www.zamowieniakompozytorskie.pl /www.composingcommissions.pl, której właścicielem i administratorem jest Instytut Muzyki i Tańca (dalej jako IMIT) z siedzibą w Warszawie, adres: 00-097 Warszawa, ul. Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury MKiDN nr 83/2010, NIP 525-249-03-48, są poprawne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Równocześnie zobowiązuję się do wprowadzenia zaistniałych w przyszłości zmian do 30 dni od daty ich wystąpienia.