Regulamin

Regulamin korzystania z Bazy Materiałów Wykonawczych

Poniższy Regulamin normuje wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Bazy Materiałów Wykonawczych (dalej jako „Baza Materiałów Wykonawczych” lub zamiennie „Baza”), zamieszczonej na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca.

Użytkownicy Bazy Materiałów Wykonawczych zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Bazy, dostępnej na stronie www.imit.org.pl. Zapoznanie się z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że Regulamin rozumie, akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 1. Baza Materiałów Wykonawczych prowadzona jest przez Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, będący państwową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 83/2010, NIP 525-249-03-48.
 2. Wszystkie zamieszczone na stronie IMiT materiały wykonawcze utworów (partytury, głosy oraz inne elementy zapisu dzieła) powstały w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie. Stanowią własność intelektualną i są chronione na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z materiałów wykonawczych nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów.
 4. Z Bazy Materiałów Wykonawczych Użytkownik może korzystać dopiero po zarejestrowaniu się. Konto Użytkownika zostanie aktywowane przez IMiT. Dane Użytkownika podane przy rejestracji i w trakcie późniejszego korzystania z konta muszą zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, nazwę Użytkownika, aktualny adres, jego telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, IMiT zastrzega sobie prawo do nieaktywowania konta Użytkownika.
 5. Rejestracja Użytkownika oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 6. Użytkownik, dokonując rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Bazy Materiałów Wykonawczych. Użytkownik ma prawo do usunięcia, modyfikacji i poprawiania swoich danych udostępnionych w związku z rejestracją.
 7. Zarejestrowany Użytkownik nie może udostępniać indywidualnego loginu oraz hasła osobom trzecim.
 8. Z udostępnionych w Bazie Materiałów Wykonawczych zasobów można korzystać wyłącznie w okresie 2 lat od dnia ich zamieszczenia na stronie IMiT. Data wygaśnięcia licencji podana jest w informacji o każdym utworze. Jakiekolwiek użycie materiałów po tym terminie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich.
 9. Udostępnione materiały wykonawcze mogą posłużyć jedynie do publicznego wykonania lub wystawienia utworu. Nie można ich użyć do nagrania utworu jakąkolwiek techniką. W przypadku planowanego nagrania należy zwrócić się bezpośrednio do kompozytora lub reprezentującego go podmiotu.
 10. Publiczne wykonanie lub wystawienie utworu wymaga każdorazowo uzyskania stosownej licencji autorskiej od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 11. Materiały wykonawcze dotyczące danego utworu nie mogą być (w całości lub we fragmentach) kopiowane, udostępniane lub rozpowszechniane innym wykonawcom oraz instytucjom. Dopuszcza się jedynie możliwość powielenia tego samego głosu instrumentu lub chóru dla tej samej grupy instrumentów lub członków chóru oraz innych materiałów wykonawczych, stanowiących samoistną całość, przewidzianych dla grupy wykonawców.
 12. Użytkownik jest zobowiązany przesłać do Instytutu Muzyki i Tańca pocztą elektroniczną na adres: partytury@imit.org.pl, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym wykonaniem utworu, informację o dacie i miejscu wykonania oraz nazwiska wykonawców.
 13. Na materiałach promocyjnych i informacyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) wydarzenia, podczas którego zostanie wykonany utwór, należy zamieścić następujący zapis: Utwór został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, a także logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca.
 14. Instytut Muzyki i Tańca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmian Regulamin w nowym brzmieniu będzie udostępniony na stronie IMiT oraz rozesłany do zapoznania się Użytkownikom pocztą elektroniczną, na adresy e-mail podane w założonych kontach. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od jego zamieszczenia na stronie internetowej IMiT. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane według Regulaminu w poprzednim brzmieniu. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta z bazy Instytutu Muzyki i Tańca w terminie 7 dni, jeżeli Regulamin będzie pozostawał w sprzeczności z jego oczekiwaniami. Brak żądania usunięcia konta w powyższym terminie oznacza akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od jego zamieszczenia na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca.